Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning. På denna sida kan du läsa mer om hur Tolkförmedling Väst behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och användas för att identifiera dig. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, kontaktuppgifter och foton.

Hur hanterar förbundet personuppgifter?

Personuppgifter kan inkomma till Tolkförmedling Väst via till exempel e-post, när någon lämnar en synpunkt, ansöker om arbete eller använder sig av någon av förbundets tjänster. Det kan handla om namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, språk, bilder och kontonummer.

Tolkförmedling Väst behöver behandla de personuppgifter som krävs för att uppfylla avtal eller lagkrav. Detta kan gälla vid rekrytering av uppdragstagare, vid kundregistrering eller vid olika typer av avtal, till exempel anställningsavtal. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivering.

Ibland behöver förbundet dela personuppgifter med en annan myndighet, till exempel Skatteverket, Statistiska centralbyrån eller Försäkringskassan.

I vissa fall kan förbundet behöva samtycke för att behandla personuppgifter. I de fallen ges alltid tydlig information om vad samtycket gäller. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Delning och överföring av personuppgifter

Tolkförmedling Väst lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer om det inte åläggs förbundet enligt lag eller myndighetsbeslut. Förbundet vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Tolkförmedling Väst överför inte personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Så länge sparar förbundet personuppgifterna

Personuppgifter sparas så länge vi hanterar ett ärende och i enlighet med förbundets Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan.

Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Det finns lagar som gör att förbundet kan behöva spara vissa uppgifter om personer en längre tid som till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Den enskildes rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade hos Tolkförmedling Väst har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta, invända eller begränsa användningen av uppgifterna. Den enskilde har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Tolkförmedling Väst kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett arkivkrav.

Kontakt

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 24 maj 2024