Detaljerad information om arvode

TFV:s tolkar arbetar på uppdrag och arvoderas för varje enskilt tillfälle. Hur mycket du får i arvode beror på flera olika saker.

Ditt arvode beräknas bland annat utifrån din kompetensnivå och vilken typ av tjänst du utfört. Om du är auktoriserad tolk med speciell kompetens får du arvode för den kompetensnivån oavsett inom vilken verksamhet uppdraget utförs.

Minimiersättning för telefontolkning är 30 minuter och därefter sker förlängning i intervall om 30 minuter. Om beställd tid överskrids med mer än fem minuter ersätts även det i intervall om 30 minuter. Tidsöverdrag 0-4 minuter ersätts inte.

Minimiersättning för skärmtolkning är 30 minuter och därefter sker förlängning i intervall om 30 minuter. Om beställd tid överskrids med mer än fem minuter ersätts även det i intervall om 30 minuter. Tidsöverdrag 0-4 minuter ersätts inte. Om uppdraget utförs på något av våra kontor får du även tilläggsarvode.

Minimiersättning för platstolkning är 60 minuter, därefter sker förlängning i intervall om 30 minuter. Beställd tid som överskrids med mer än fem minuter ersätts i intervall om 30 minuter. Tidsöverdrag 0-4 minuter ersätts inte.

Minimiersättning för Akut tolk är 30 minuter, därefter sker förlängning i intervall om 30 minuter. Beställd tid som överskrids med mer än fem minuter ersätts i intervall om 30 minuter. Tidsöverdrag 0-4 minuter ersätts inte.

Meddelandeservice ersätts motsvarande 30 minuter telefontolkning.

Specialuppdrag ersätts med ett procentuellt tillägg på ordinarie timarvode. Det är TFV som identifierar specialuppdrag och bedömer svårighetsgrad och eventuell förberedelsetid. Det går inte att yrka arvode för specialuppdrag i efterhand.

Om ett uppdrag avbokas inom 24 timmar före uppdragets starttid får du arvode enligt beställd tid. Vid platsuppdrag tillkommer även ett tilläggsarvode om minst 80 kr. Ett uppdrag anses avbokat vid den tidpunkt då förmedlingen meddelat dig.

Om du är försenad med fem minuter eller mer görs avdrag för förseningen. Detsamma gäller om du inte är tillgänglig vid telefon- eller skärmtolkning. Du får arvode för faktiskt utförd tid. Avdrag görs inte vid försening om 0-4 minuter.

Om kunden inte vill genomföra samtalet på grund av förseningen utgår inget arvode. Detta gäller dock inte om TFV bedömt att förseningen berott på omständigheter som du inte kunnat påverka.

Tilläggsarvodet ersätter kostnader för dina resor, oavsett färdsätt. Därmed behöver du inte redovisa dina färdbiljetter, parkeringskvitton eller utlägg för trängselskatt. Ersättningen baseras på antalet resta kilometer.

Uppdrag som utförs kl.18.00–07.00 på vardagar samt lördagar och söndagar hela dygnet, ersätts med 50 % OB-tillägg på tolkad tid.

Uppdrag som utförs under storhelger kl. 00.00–24.00 (långfredag, påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton med efterföljande helgdagar) ersätts med 100 % OB-tillägg på tolkad tid. OB-tillägget gäller även dag före berörda helgdagar från kl.18.00 samt till kl. 07.00 efterföljande vardag.

Du får arvode enligt beställd tid även om du måste avsäga dig ett uppdrag på grund av jäv.

Uppdrag som omfattas av Domstolsverkets taxor arvoderas också enligt dessa.

Undervisning

Undervisning arvoderas för den faktiska tidsåtgången. Eventuella förberedelser är inkluderade i timarvodet.

Rättning och bedömning

Rättning av ett terminologitest samt ett rollspel i samband med rekrytering arvoderas med en timme. Rättning av tre terminologitest samt två rollspel i samband med bedömning av kunskapstest arvoderas med två timmar. Bedömning av översatt text arvoderas med en timme. Eventuella förberedelser är inkluderade i timarvodet.

Övriga uppdrag

Vid övriga uppdrag bedöms arvodet utifrån det specifika uppdraget.

Ändring av ny arvodesnivå börjar gälla nästkommande månad.

Skriv ut
|
Senast uppdaterad: 2 januari 2023